فهرست پایان نامه های گروه زبان وادبیات عرب
عنوان راهنما مشاور دانشجو 1 قصر در پنج جزء اول قرآن دکتر صاحبعلی اکبری دکتر حسین میرزایی نیا محمد مهجوری 2 بررسی گرایشات فکری وادبی ایلیا ابو ماضی دکتر صاحبعلی اکبری دکتر محمد علی طالبی راضیه خسروی نسری 3 اعراب نهج البلاغه دکترحسن عبد الهی دکترصاحبعلی اکبری فاطمه زیارتی 4 اعراب نهج البلاغه دکترصاحبعلی اکبری دکترحسن عبدالهی سید علی حسینی 5 مقایسه بین رومیات ابوفراس همدانی وشعله های تبعید محمود سامی بارودی دکترمهدی خرمی دکتر صاحبعلی اکبری مجید صادقی مزیدی 6 محمود تیمور وفن داستان کوتاه عربی دکتر حسین میرزایی نیا دکتر شمس آبادی هادی علی آبادی 7 التجدید فی افکار الشابی دکترحسین شمس آبادی دکتر حسن عبدالهی حسن گودرزی لمراسکی 8 دراسه القضایا الاجتمایه فی آثار (جبران خلیل جبران) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی علی اصغر عنایت 9 الکفاح فی الادب محمود درویش شاعر الارض المحتله دکترحسین شمس آبادی دکتر حسن عبدالهی محمدعلی ترکمان عزیزی 10 اعراب نهج البلاغه دکتر صاحبعلی اکبری دکتر حسن عبداللهی محمد رضا مقیسه 11 الموازنه و تحلیل فی النقد الادبی بین العصرین دکتر محمد علی طالبی دکترحسین شمس آبادی فاطمه سرپرست 12 دورالایرانیین فی ادب العصرالعباسی الاول دکترصاحبعلی اکبری دکتر حسین شمس ابادی موسی الرضا قربانی 13 بررسی سبک ومضامین داستان های کوتاه یوسف ادریس دکترمحمدعلی طالبی دکترمهدی خرمی عایشه گنجی 14 دراسه ادبیه لدعائ عرفه للامام حسین (ع) دکتر حسن عبداللهی دکترمهدی خرمی سید مرتضی حسینی 15 المقارنه بین النظم والاثرفی شرح الفیه سلک الدورفی نظم الاثر دکترحسن عبدالهی دکترمهدی خرمی دکترحمیدرضا جمعدار 16 ادبیات معاصر عرب ومسیحیان دکترمحمد علی طالبی ... مهناز اعتضادی فر 17 بررسی قصیده ی نثر با تاکید برشعرمحمدالما غوط دکترمهدی خرمی دکترمحمدعلی طالبی نعمان پرویزنیا 18 تاثیر ابوالعلاءبرطه حسین و تاثیر ابوالعلاءبرطه حسین و دکترمحمد علی طالبی دکترحسن مجیدی محسن احمدی 19 بررسی فکاهه وانواع آن و ترجمه نمایشنامه «الست هدی» دکترحسین شمس آبادی دکترحسین میرزایی نیا زهرا خادمی 20 غدیردرشعرمعاصر عراق دکترمهدی خرمی دکترحسین میرزایی نیا غلامرضاامینی تبار 21 الواقعیه وسماتها فی شعرنزارقبانی دکترحسین شمس آبادی دکترصاحبعلی اکبری مهدی شاهرخ 22 اتجاهات شوقی فی مسرحیتة الشعریة المصریة والمدرسة الشعریة الشامیة فی العصرالمملوکی دکترحسین شمس آبادی دکترحسین میرزایی نیا علی زارعی طزرقی 23 اتجاهات شوقی فی مسرحیةالشعریة مصرع کیلوباترا«دراسةوترجمه» دکترحسین شمس آبادی دکترصاحبعلی اکبری مسلم سوری 24 اعراب نهج البلاغه( من الخطبه المئة و الثانیة والثمانین الی الخطبه المئتین والسابعة والعشرین ) دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری محمدصارمی ساداتی 25 اتجاهات فکری وادبی نازک الملائکه دکترحسین شمس آبادی دکترحسین میرزایی نیا عصمت نعیم آبادی 26 اعراب نهج البلاغه(من الخطبه الثامنه الاربعین الی الخطبه المئه والثانیة والاربعین) دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری مرتضی صومعه 27 نبی اکرم(ص)درشعر کلاسیک معاصرعرب دکترحسین میرزایی نیا دکترمهدی خرمی باقرجبرئیلی جلودار 28 الدراسة والادبیة لغدیریات السید الحمیری دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی محسن خدامی 29 التحذیروالاغراء فی نهج البلاغه دکترحسین عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری یوسف پسرک لو 30 الموازنه و التحلیل فی النقد الادبی بین العصرین العباسی والحدیث دکترمحمدعلی طالبی دکترحسین شمس آبادی فاطمه سرپرست 31 سمیح القاسم شاعرالمقاوقةالفلسطینیة دکترحسین شمس آبادی دکترمحمدعلی طالبی وفادارکشاورز 32 بررسی سبک ومضامین داستانهای عبدالاسلام عجیلی دکتر حسین میرزایی نیا دکترمحمدعلی طالبی منیره زیبایی 33 دراسة الضایا الاجتماعیة فی الاثار جبران خلیل جبران دکترصاحبعلی اکبری دکتر حسین شمس آبادی علی اصغر عنایت 34 مقایسه آثار جبران خلیل جبران وسهراب سپهری دکترمحمدعلی طالبی دکترعباس محمدیان مهدی رامشینی 35 اعراب نهج البلاغه (من الخطبة الواحدة الثالثةوالمئة) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسن عبدالهی اربطان غلامرضا اکبرپور 36 اعراب نهج البلاغة( من الخطبة الدولی الی ستین) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسن عبدالهی حبیب آتش روز 37 بررسی اسطوره های مشترک در شعر ادونیس واحمد شاملو دکترمحمد علی طالبی دکترهادی شعبانی دکتراحمد خواجه ایم نعمت الله سلیمانی 38 بررسی اسطوره درشعرادونیس دکترصاحبعلی اکبری دکترمهدی خرمی مهدیه شمشیری 39 آسیب شناسی روشهای ترجمه ادبی دکترحسین شمس آبادی دکتر عباس گنجعلی وحید دهاقین 40 اعراب الصحیفة السجادیة وصرفها وبیانها(من الدعاء الثانی والعشرین الی الثالث الاربعین) دکتر مهدی خرمی دکترحسن عبدالهی مهدی رباط سرپوش 41 بررسی سبک غسان کنفانی وانسان در آثاروی دکترحسین شمس آبادی دکترمحمدعلی طالبی سلیمه یوسفی 42 اسلوب المدرسة الشعریة المصریة والمدرسة الشامیة فی العصر مملوکی دکترحسین شمس آبادی دکتر حسین میرزایی نیا علی زارعی طزرقی 43 تطبیق اشعار سیاسی ودینی محمد مهدی جواهری و محمد حسین شهریار دکترحسین میرزایی نیا دکترحسین شمس آبادی دکتراحمد خواجه ایم جعفرعبودی 44 بلاغة الحال والتمییزفی الاقرآن المبین دکترحسن عبدالهی دکتر صاحبعلی اکبری رحمان سالونه 45 جمیل صدقی الزهاوی(ا فکاروعقایده فی دیوانه) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی ستاره مشایخی 46 الحنین الی الوطن فی الشعرمحمودسامی بارودی دکترمحمد علی طالبی دکترحسین شمس آبادی طاهره حبیبی 47 اعراب نهج البلاغه (من الخطبة المئة والرابعة الی المئة والسابعة والاربعین) دکترحسن عبدالهی دکتر صاحبعلی اکبری رضاعلی قاسمی نسب 48 بررسی گرایشات فکری وادبی ایلیاابوماضی دکترصاحبعلی اکبری دکترمحمدعلی طالبی راضیه خسروی نسری 49 قضیه المراة عند الشعراء المعاصرین (تعلیمها,وتحریرها,وتثقیفهاو...) دکترحسین شمس آبادی دکترمهدی خرمی زهره مختاری 50 اعراب الصحیفة السجادیة وصرفها وبیانها (من الدعاءالرابع والاربعین الی الرابع والخمسین) دکترحسن عبدالهی دکترمهدی خرمی محسن صبوری 51 اعراب الصحیفة السجادیة وصرفها وبیانها(من الدعاء الاوّل الی الدعاء الحادی والعشرین) دکترمهدی خرمی دکترحسن عبدالهی محمد جهان بین 52 البدیع فی الصحیفة السجادیة (من الدعاء الثامن العشرین الی دعاءالرابع الخمسین) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسن عبدالهی علی احمدی 53 بلاغة الحال والتمییز فی القرآن المبیین دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری رحمان سالونه 54 الحنین الی وطن فی الشعرمحمود سامی البارودی دکترمحمدعلی طالبی دکترحسین شمس آبادی طاهره حبیبی 55 اسلوب القصر فی القرآن الکریم دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی جلیل پهلوان نژاد 56 المجازفی الصحیفة السجادیة دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین عبدالهی نبی الله محمدی 57 التحذیروالاغراءفی نهج البلاغة دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری یوسف پسرک لو 58 جایگاه شعر وشاعری از دیدگاه قرآن ومعصومین(ع) دکترحسن عبدالهی دکترمهدی خرمی مریم کاظم زاده شیروان 59 الاتجاه الفکری ولتوفیق الحکیم فی المسرح الذهنی دکترحسین شمس آبادی دکترصاحبعلی اکبری علیرضا جلیلی زرندی 60 بررسی گرایشهای فکری وادبی درشعرمحمد فیتوری دکترحجت اله فسنقری دکترمحمد علی طالبی صفرمحمدکوسه 61 بررسی استشهادات قرآنی سیبویة دکترمهدی خرمی دکترحسین میرزایی نیا نورمحمد خسروی 62 الکفاح فی الادب محموددرویش شاعرالارض المحتملة دکترحسین شمس آبادی دکترحسن عبدالهی محمدعلی ترکمان عزیزی 63 دراسةادبیة لدعاءعرفه للامام حسین (ع) دکترحسن عبدالهی دکترمهدی خرمی سیدمرتضی حسینی 64 استعاره تمثیلیه در قرآن دکترمهدی خرمی دکترحسین شمس آبادی غلامرضا زیارتی 65 الملحمة فی شعرامیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی علی نورالواعظین 66 مقایسه مضامین ومفاهیم اجتمایی دراشعارنازک الملائکه ونیمایوشیج دکترمهدی خرمی دکترهادی شعبانی دکترمهیارعلوی مقدم مهین گندمکار 67 ترجمه رمان (ساره)اثر(عباس محمودالعقاد)ونقد ساختاری آن دکترمحمدعلی طالبی دکترحسین شمس آبادی معظمه احمدی 68 بررسی تطبیقی نماد واسطوره درشعربدرشاکرالسیاب ونیما یوشیج دکترحسین میرزایی نیا دکترمحمدعلی طالبی دکترمهیارعلوی مقدم علی برهانی 69 نقدوبررسی وطنیات ابراهیم طوقان دکترحسین میرزایی نیا دکترحسن مجیدی نعمان آذری 70 ترجمه الشعرفی النظریة والتطبیق(فی القسم التطبیق ترجمه همس الجفون) دکترحسین شمس آبادی دکترحجت اله فسنقری کریم نجم الدینی 71 جلوه هایی ازتناص یا بیبنامتنی دینی وقرآنی در شعرنزار قبانی دکترحسین میرزایی نیا دکترحسین شمس آبادی محمود موحدی زاده 72 الدنیا والاخرة فی الکلام امام علی (ع) دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری غلامحسین پولادی 73 تطبیق بین مجنون ولیلی احمدی شوقی ولیلی ومجنون نظامی گنجوی دکترمحمدعلی طالبی دکترحسن مجیدی دکترعلی تسنیمی مریم رضایی مقدم 74 بررسی رمان وداستان کوتاه جبراخلیل جبرا وترجمه وتحلیل مجموعه(عرق وبدایات من حرف الیاء) دکترحسین شمس آبادی دکترمحمدعلی طالبی راضیه ارشادی مطلق 75 زیبا شناسی وصورخیال دردیوان بهاء زهیر دکترحسین شمس آبادی دکترمحمدعلی طالبی سمیه هادی پور 76 وطن گرایی درشعر شاعرقروی دکترحسین میرزایی نیا دکتر هادی شعبانی صغری اسکندری 77 تجلی مبارزه ومقاومت دراشعارجواهری دکترمحمدعلی طالبی دکترحجت اله فسنقری محمدرضا امین یاور 78 اتجاهات فکری وادبی الیاس فرحات دکترحسین میرزایی نیا دکترهادی شعبانی انسیه سکاکی
موضوعات مرتبط: پایان نامه های مربوط به ترجمه عربی به فارسی

تاريخ : چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 | 23:30 | نویسنده : عبداله حسینی |
مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی (در محدوده قرآن کریم) / قلی زاده ، حیدر
مقطع : دکترا
استاد راهنما : احمدی ، احمد
رشته گرایش : زبان و ادبیات فارسی
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرّس
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1378

چکيده:
این پژوهش در یک پیشگفتار و هشت فصل تنظیم و تدوین شده است: در پیشگفتار، ریشه لغوی ترجمه، انواع ترجمه قرآن کریم، معرّفی مهمترین ترجمه های فارسی قرآن کریم آمده است؛ فصل اوّل، درباره مشکلات ترجمه در پاره ای از حالات نحوی عربی و فصل دوم، مشکلات ساختاری ترجمه در حوزه جمله و اشکال مختلف آن است؛ در فصل سوم، واحد ترجمه و مشکلات مربوط به آن در ترجمه قرآن کریم توضیح داده شده و در فصل چهارم، ابهام ساختاری در ترجمه قرآن کریم بیان گردیده است؛ فصل پنجم، در خصوص عناصر ساختاری زبان فارسی و ترتیب آنها در ترجمه قرآن کریم و فصل ششم، در زمینه انسجام متنی یا بافتی است؛ فصل هفتم، به همایش یا همنشینی در ترجمه قرآن کریم و فصل هشتم، به حذف و اضافه در فرآیند ترجمه قرآن کریم اختصاص دارد.

موضوعات مرتبط: پایان نامه های مربوط به ترجمه عربی به فارسی

تاريخ : چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 | 23:25 | نویسنده : عبداله حسینی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.